Wykładowcy

kierunek studiów dla zainteresowanych polityką

RR.Podgórzańskaenata Podgórzańskadr hab. – profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Zajmuje się analizą współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Polski, polityki bezpieczeństwa Polski, konfliktów międzynarodowych. Autorka i współautorka pięciu monografii, 10 prac pod redakcją, blisko 80 artykułów naukowych. Członek Rad Naukowych czasopism „Kultura i Edukacja”, „Reality of Politics – estimates – comments – forecasts”, „Krakowskie Studia Małopolskie”, „Zeszyty Bałtyckie”. Redaktor naukowy serii wydawniczej „Meandry współczesnej polityki”. Prezes Oddziału Szczecin Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.


Janusz Ruszkowski

Janusz Ruszkowski, prof. dr hab. – w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie o. Politolog, Jean Monnet Professor w Jean Monnet Chair on Eastern Dimension of the EU oraz Jean Monnet Centre of Excellence w Uniwersytecie Szczecińskim. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie w Stuttgarcie (1995), Uniwersytecie w Catanii (1997, 2000), Uniwersytecie Konya (2006), oraz Uniwersytecie w Ołomuńcu (2007). Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym np. Ponadnarodowość w systemie politycznym Unii Europejskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2010, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, PWN Warszawa 2007, Leksykon Integracji Europejskiej (cztery wydania, wspólnie z E. Górnicz, M. Żurkiem), PWN Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, Parlament Europejski. Dynamika instytucjonalna i kompetencyjna, Szczecin 2010, Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej, Szczecin-Warszawa 2012 (współredakcja), Multi-level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa 2013 (współredakcja), Euro. Wspólna waluta zjednoczonej Europy (wspólnie z M. Żurkiem), Szczecin 2003. Członek stowarzyszeń międzynarodowych: Jean Monnet Community (JMC), European Community Studies Association (ECSA) oraz European Political Science Network Association (Eps-Net).


IMG_4708Luiza Wojnicz, dr hab.– politolog, w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Zajmuje się wielowymiarowym bezpieczeństwem, także wielopoziomowym zarządzaniem (Multi-level Governance-MLG) kwestiami bezpieczeństwa oraz korelacjami zachodzącymi w Unii Europejskiej w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W dorobku naukowym można znaleźć m.in. monografię pt. „Polityka Unii Europejskiej wobec terroryzmu”, oraz monografie współautorskie: Multi-level Governance w Unii Europejskiej”, „Teorie w studiach europejskich. W kierunku nowej agendy badawczej”, czy „W poszukiwaniu Finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i prawne”. Redaktor tematyczny „Acta Politica” i „Zeszyty Bałtyckie”. Członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, oraz Towarzystwa Polskich Studiów Europejskich. W latach 2010-2012 sekretarz Komitetu Okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym. Od 2012 r. koordynator ECTS. Hobby: podróże, sport, dobra książka.


KrzyszKrzysztof Kowalczyktof Kowalczyk, dr hab. – ur. w 1971 r. w Szczecinie, politolog, historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Zajmuje się polskimi partiami politycznymi, marketingiem wyborczym, Kościołami, organizacjami pozarządowymi. Autor i współautor czterech monografii, 16 prac pod redakcją, 95 artykułów naukowych. W 2014 r. otrzymał I nagrodę w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę politologiczną za monografię Partie i ugrupowania parlamentarne wobec Kościoła katolickiego w latach 1989-2011. Członek redakcji czasopism naukowych: kwartalnika „Atheaneum. Polskie Studia Politologiczne” (Toruń) i „Гуманітарні візії” („Humanistyczne wizje”, Lwów). W latach 2011-2014 przewodniczący Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Członek Zarządu Głównego PTNP w kadencji 2013-2016. Uczestniczył w pracach sztabów wyborczych. Analizuje w mediach aktualne wydarzenia polityczne. Hobby: turystyka górska, kino europejskie.


M. DrzonekMaciej Drzonek – dr hab., politolog (magisterium, doktorat i habilitację bronił na Uniwersytecie Jagiellońskim), analityk wydarzeń politycznych i komentator wielu mediów; od 1996 r. pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego; redaktor Zeszytów Naukowych US „Acta Politica”, zajmuje się problematyką, władzy, polityki lokalnej, wyborów i PR, publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii „Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce” (Dante, Kraków 2013); współzałożyciel „Klubu Jagiellońskiego”, stow. ”Pro Publico Bono” i Fundacji „Forum Gryf”.


Bartłomiej ToszekBartłomiej H. Toszek dr hab., ur. w 1972 r., prawnik, politolog, profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki emancypacji politycznej terytoriów zależnych, rozwoju regionalnego w Polsce, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Autor i współautor dwu monografii, dwu prac pod redakcją, ponad 50 artykułów naukowych.


Piotr ChrobakPiotr Chrobak –  dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Autor monografii „Wybory samorządowe w Szczecinie na tle Pomorza Zachodniego w latach 1990-2010. Preferencje wyborcze mieszkańców regionu zachodniopomorskiego”. Jest autorem ponad 70 publikacji naukowych, opublikowanych w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych (wydanych m.in. w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Koszalinie). Pod jego redakcją lub współredakcją ukazało się 6 prac zbiorowych dotyczących m.in. wyborów samorządowych, parlamentarnych oraz prezydentów Szczecina z lat 1945-2010. W mediach komentuje wydarzenia dotyczące życia społeczno-politycznego, szczególnie kampanii wyborczych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się m.in. na badaniu preferencji politycznych mieszkańców Pomorza Zachodniego na tle kraju. Jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem rady programowej i współredaktorem serii prac zbiorowych pt. „Pomorze Militarne”.


JommaFuad Jomma – dr hab., z pochodzenia Kurd z Syrii, politolog, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, ukończył studia magisterskie – politologię, na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku w 1994 r. Pracę magisterską „Swoistość narodu kurdyjskiego na tle Bliskiego Wschodu” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie politologii uzyskał w 2000 r. na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Rozprawę doktorską na temat „Aktywności politycznej i społecznej diaspory kurdyjskiej” napisał pod kierunkiem prof. dr hab. A. Chodubskiego. Prowadzi badania naukowe nad problematyką tożsamości politycznej i społeczno – kulturowej Bliskiego Wschodu. Ekspert w Narodowym Centrum Nauki, członek Rady Naukowej Misan Journal of Academic studies which is issued at Basic Education College/Iraq i Towarzystwa Polskich Studiów Europejskich, redaktor tematyczny do spraw Bliskiego Wschodu w czasopiśmie „Acta Politica”, przedstawiciel Kurdyjskiej Rady Narodowej w Syrii w Polsce.


czapiewskiTomasz Czapiewski – dr hab., adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, doktor Uniwersytetu Wrocławskiego, prawnik i politolog. Specjalizuje się w tematyce współczesnej Wielkiej Brytanii, policy process oraz bezpieczeństwa publicznego. Wielokrotny stypendysta i wykonawca grantów ministerialnych. Sekretarz pisma „Reality of Politics”, Redaktor tematyczny „Acta Politica”, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Szczecinie, zastępca redaktora nauczelnego „Zeszytów Bałtyckich”, Członek Zespołu Roboczego do spraw bezpieczeństwa publicznego przy Konwencie Marszałków Województw RP,  Koordynator współpracy z Policją oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa. Współautor procesu audytu bezpieczeństwa nad wodami w Województwie Zachodniopomorskim. Uczestnik procesu legislacyjnego jako przedstawiciel samorządu terytorialnego i opiniodawca w pracach nad ustawą o ochronie ludności, ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ekspert Policji podczas konferencji naukowych oraz odpraw komendatów powiatowych. Wielokrotnie występy w roli eksperta w stacjach: TVN24, TVP Szczecin, Polskie Radio Szczecin, Radio Zet, Radio Plus.